Your Regional Bridge to Executive Search, Project Management, Hospitality Malaysian Education and Mentoring.

slide 3 Slide 2 Slide 1

Dịch Vụ

Chúng tôi xây dựng chiến lược đặc thù để phù hợp với từng doanh nghiệp khách hàng của chúng tôi. Bắt đầu với một khách hàng, chúng tôi làm việc để xác định tất cả các chi tiết có liên quan, xác định một hồ sơ yêu cầu và chọn chiến lược phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Kết quả là xây dựng được một giải pháp hoàn toàn tùy biến để phù hợp nhất cho khách hàng.

Để tìm kiếm các chuyên gia và tuyển dụng nói chung, chúng tôi cũng cung cấp một dịch vụ đảm bảo thay thế trong trường hợp đặc biệt mà các ứng viên được lựa chọn có sự thay đổi.